Aan de slag met VVI

Praktijkgids voor de innovatie van Integrale Vroeghulp met VVI

Aan de slag met VVI

Deze praktijkgids is geschreven voor alle partners binnen de netwerken Integrale Vroeghulp die betrokken zijn bij de innovatie VVI: van coördinator tot bestuurder. Het is het eindproduct van het experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) dat in de periode 2008 – 2011 als innovatie op de bestaande netwerken Integrale Vroeghulp als onderdeel van het transitieprogramma voor de langdurende zorg van het ministerie van VWS is uitgevoerd.

De praktijkgids is samengesteld uit alle resultaten van het experiment en heeft tot doel alle partners van de netwerken Integrale Vroeghulp te inspireren en door middel van concrete handvatten te faciliteren bij hun regionale innovatie VVI. Daarnaast is de praktijkgids er op gericht alle ketenpartners met behulp van de innovatie VVI te stimuleren volgens één landelijk uniforme aanpak Integrale Vroeghulp te werken. Deze uniformiteit wordt niet nagestreefd omwille van het instrument, maar om ouders te garanderen dat zij overal in Nederland op de zelfde kwaliteit aan hulp en ondersteuning bij hun zoektocht naar de juiste zorg en onderwijs voor hun kind mogen rekenen. Of zij nu in het noorden, zuiden, oosten of westen (gaan) wonen: er is voor ieder kind altijd sprake van een doorgaande lijn.

Hoe is de praktijkgids te gebruiken?
De praktijkgids is een basisdocument, opgebouwd uit de ervaringen van de elf netwerken Integrale Vroeghulp die de afgelopen drie jaar hebben geëxperimenteerd met de innovatie VVI. In deze periode is veel meer inzicht vergaard dan in één handzame praktijkgids kan worden weergegeven. Daarom verwijst deze praktijkgids op diverse punten naar alle bijbehorende kennis, tools en materialen die digitaal via de website van VVI (www.vroegvoortdurendintegraal.nl) of andere expertisecentra beschikbaar zijn gesteld.

Het is een cyclisch document. Afhankelijk van de politieke, maatschappelijke en ketenontwikkelingen wordt het document steeds aangepast. In 2012 wordt het document in ieder geval uitgebreid met een implementatiemodel VVI en de gevolgen van de transities ten aanzien van Jeugdzorg, de WMO en Passend Onderwijs.

Deze praktijkgids bestaat uit meerdere lagen. Ten eerste biedt de gids achtergrondinformatie bij de innovatie VVI op de netwerken Integrale Vroeghulp. De kern wordt gevormd door alle essentiële basisinformatie om aan de slag te kunnen met de innovatie VVI (hoofdstuk 2). De meeste paragrafen beginnen met een gekleurd kader, waarin de uitgangspunten van ketensamenwerking in het algemeen of VVI in het bijzonder worden toegelicht. De meest tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden zijn tussen de hoofdstukken door in deze praktijkgids opgenomen, met als doel u te ondersteunen en te inspireren bij uw eigen innovatie.

Tot slot staan in ieder hoofdstuk tips, voortgekomen uit de ervaringen van de netwerken die bij de experimentfase waren betrokken. Al deze tips zijn (vrijblijvend) toepasbaar. Mogelijk worden sommige tips in een volgende versie van de praktijkgids omgezet in aanbevolen activiteiten, maar in dit stadium staat het alle netwerken vrij om er al dan niet gebruik van te maken.

De praktijkgids is hier te dowloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: