Zo vroeg mogelijk

Een advies over de verankering van IVH met de innovatie VVI.

voorkant rapport

 

Het advies 'Zo vroeg mogelijk' verwoordt het advies en de aanbevelingen over de landelijke verankering van Integrale Vroeghulp met de innovatie Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI). Dit document is tot stand gekomen op verzoek van de ministeries VWS (Beleidsdirecties Langdurige Zorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg) en OCW (Beleidsdirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg). De opdracht van de Staatssecretaris VWS en de Minister van OCW luidde als volgt:

  • Benoem op basis van de ervaringen en resultaten in de elf pilotregio’s VVI welke onderdelen van het VVI-ketenmodel onvoldoende zijn geborgd (in termen van verantwoordelijkheden en/of financiering van regionale partijen) om te komen tot een landelijk dekkend VVI-netwerk (in 22 regio’s).
  • Geef aan of en hoe deze onderdelen passen in de beleidsvoornemens, stelsels en wetten op het terrein van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.
  • Geef aan welke condities het ketenmodel VVI stelt aan regionale samenwerking en hoe daarin is te voorzien. Geef daarnaast aan op welke wijze de regie over de keten kan worden georganiseerd.

Het advies is hier te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: