Samen sterk voor jonge kinderen met ontwikkelings-problemen

handreiking CJG-IVH

Een handreiking voor gemeenten: mogelijkheden voor effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en de netwerken Integrale Vroeghulp.

Deze handreiking biedt gemeenten in Nederland inzicht in de huidige expertise van de netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) en laat zien wat de meerwaarde is van een effectieve samenwerking tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en IVH. Ook doet de handreiking een beroep op gemeenten om deze samenwerking te borgen, verstevigen en uit te bouwen.

De handreiking is geschreven voor beleidsmakers, bestuurders en professionals van gemeenten. Daarnaast is het een hulpmiddel en inspiratiebron voor de netwerken IVH en uitvoerende organisaties op het terrein van de jeugd.

Waarom deze handreiking?
De jeugdzorg ondergaat de komende jaren een stelselwijziging. De ambitie is om alle kinderen in Nederland gezond en veilig te laten opgroeien, hun talenten te ontwikkelen en ze naar vermogen te laten deelnemen aan de samenleving. Om dit ook voor de kwetsbare kinderen te realiseren, is preventief en vroegtijdig handelen in de vertrouwde omgeving belangrijk. Deze integrale aanpak komt onder de regie van de gemeenten te vallen. Integrale Vroeghulp wil met deze handreiking gemeenten helpen bij het benutten van de kansen. De handreiking brengt de huidige expertise van IVH en de bestaande samenhang tussen CJG en IVH zodanig in beeld, dat gemeenten keuzes kunnen maken die meerwaarde creëren. De opstellers van de handreiking menen dat op basis hiervan de komende periode van beide kanten naar intensivering van de samenwerking of juist integratie van IVH in het CJG kan worden toegewerkt. Naast een schets van de mogelijkheden, biedt de handreiking ook een overzicht met praktische stappen die gemeenten op weg naar intensievere samenwerking kunnen zetten. Dit is al zinvol in de huidige situatie, maar neemt in het licht van de stelselwijziging alleen maar in belang toe.

Totstandkoming van de handreiking
De handreiking is tot stand gekomen op basis van de ervaringen die zijn opgedaan door de netwerken Integrale Vroeghulp tijdens het experiment Vroeg, Voortdurend, Integraal (VVI) ; door literatuuronderzoek en door vier bijeenkomsten van experts uit het lokale en regionale veld, coördinatoren IVH en vertegenwoordigers van landelijke (branche- en ouder)organisaties.

De handreiking is hier te downloaden.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: