Een functioneel ontwerp ‘Zorg voor Jeugd’

Deze handreiking richt zich op de toeleiding naar jeugdhulp.

Functioneel _ontwerp _120x 171

Met de jeugdstelselwijziging streeft het kabinet naar een grotere inzet op preventie, tijdige ondersteuning, integrale hulp, coördinatie van ondersteuning en versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders. Het kabinet stelt met het wetsontwerp Jeugdwet de gemeenten en de betrokken professionals beter in staat effectieve zorg en ondersteuning te bieden.

De handreiking, Een functioneel ontwerp ‘Zorg voor Jeugd’, geeft de onderwerpen weer waarover de gemeente keuzes moet maken om toeleiding naar passende ondersteuning en hulp voor jeugdigen en gezinnen te organiseren. Het wordt aan gemeenten overgelaten te bepalen hoe zij een herkenbare, laagdrempelige en toegankelijke toeleiding naar jeugdhulp inrichten. De gemeentelijke beleidsvrijheid bij de inrichting van het nieuwe stelsel is verankerd in het wetsontwerp en vormt een van de uitgangspunten van deze handreiking.

Vanwege de beleidsvrijheid, veelheid aan keuzes en factoren die van invloed zijn op de keuzes is het niet mogelijk een algemeen inrichtings- en uitvoeringsmodel voor toeleiding te ontwikkelen. Om deze reden heeft deze handreiking geen voorschrijvend, maar vooral een beschrijvend, karakter, waarbij steeds de wettelijke kaders uit het wetsontwerp Jeugd worden aangehaald.

Deze handreiking richt zich op de toeleiding naar jeugdhulp. Dertien aspecten, die van toepassing zijn op het inrichten van een toeleidingsmodel, vormen de basis van de handreiking. De aspecten dienen als handvat voor de discussie, keuzes en vormgeving van de toeleiding. Ieder aspect wordt geillustreerd met praktijkvoorbeelden. Ook de aandachtspunten die met de keuzeopties samenhangen komen aan bod. De fase van het inrichtingsproces en de mate waarin specifieke aspecten zijn uitgewerkt, zullen per gemeente verschillen. De handreiking dient als leidraad en inspiratie voor alle Nederlandse gemeenten die momenteel bezig zijn met het inrichten en ontwerpen van het toeleidingsmodel.

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Geldrop-Mierlo, Eindhoven, Haarlem, Apeldoorn en de samenwerkingsverbanden Holland Rijnland en West-Brabant, zijn gekozen als praktijkvoorbeelden. De gemeenten Den Haag en Leeuwarden komen ook ter sprake vanwege een onderscheidende aanpak op één van de aspecten.

Integrale Vroeghulp
Buiten dat deze handreiking geschreven is voor gemeenten, kunnen de netwerken Integrale Vroeghulp hier ook veel kennis uithalen. De praktijkvoorbeelden van de gemeenten zijn zeer illustratief en geven de stand van zaken in die gemeenten weer.  
In bijlage 4 ‘Instrumenten voor triage’ wordt de Integrale Vroeghulp goed benoemd; een reden om deze handreiking ook bij de gemeenten onder de aandacht te brengen.

Download
Kernpartners Taskforce IVH:
  • Met steun van: